a
444 88 58
Çağrı Merkezi
BİLECİK BELEDİYESİ FİZİK TEDAVİ MERKEZİ OSMANLI HAMAMI İŞLETİM İHALESİ HAKKINDA DUYURU

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

1 –Belediyemiz tarafından Hürriyet Mh. Değirmen Sk. No:30 adresinde yaptırılan Bilecik Belediyesi Fizik Tedavi Merkezi ve Osmanlı Hamamı’nın işletilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

 

2 – İhaleye çıkarılacak işyerine ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir;

 

S.NO

ADRES

İŞYERİ FAALİYETİ

SÜRESİ

AYLIK KİRA

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT ( TL)

1

Hürriyet Mh. Değirmen Sk. No:30

Fizik Tedavi Merkezi ve Osmanlı Hamamı

10 Yıl

4.000,00 TL

14.400,00 TL

 

3 – İhale 17/04/2018 Salı günü Saat 14:30’da Bilecik Belediyesi Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 – İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler.

5 – İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedellerini T.C. Vakıflar Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu getirmeleri gerekmektedir.

6 – İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı beyan (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu beyanda bulunacaktır.).

b) Nüfus Cüzdanı sureti,

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden onaylı vekâletname,

d) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı,

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu,

f) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisinden alınan borcu yoktur belgesi.

İstekli tüzel kişilik ise;

a) Yukarıda sayılan a, d, e, f bentlerinde istenen belgeler,

b) Tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişinin veya kişilerin Nüfus cüzdanı sureti,

c) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu ve faaliyetini devam ettirdiğini gösterir belge,

d) Tüzel kişiliğin imza ve yetki sirküleri,

e) Vekaleten iştirak ediliyorsa tüzel kişiliğin adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

 

Ayrıca; İstekliler ihale şartnamesinin, yüklenicinin yükümlülükleri başlıklı 15. maddesinde yer alan belgeleri de istenen belgeler ile birlikte ihale dosyasıyla beraber sunmaları gerekmektedir.

 

7 – İlan olunur.

 

Oluşturulma Tarihi : 09.04.2018