a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Arıtma Tesisleri İhale İlanı

Fen İşleri Müdürlüğü

İLAN

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

En Az 4.500 m3/gün Evsel Nitelikli Atık Suyun Arıtılması İçin Elektroflokülasyon Prosesli 2 Adet Atıksu Arıtma Tesislerinin Yüklenici Tarafından Hürriyet Mahallesinde (3.250 m3/gün) Onaylı Projesine, Ertuğrul Gazi Mahallesinde (1.250 m3/gün) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Onaylatılmak Şartıyla Avan Projesine Uygun Olarak Kurulması, Çevre İzinlerinin Alınarak 17 Yıl Süreyle İşletilmesi, İşletim Süresinin Bitiminde Tesislerin Çalışır ve Teslim Edileceği Tarihteki Güncel Şartları Muhafaza Ederek Belediye Bırakılması İşidir.

Söz konusu 2 adet arıtma tesisi aşağıda yazılı yerlerde kurulacaktır.

- 3.250 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi Mülkiyeti Belediyemize Ait 324 Ada 2 Parsel

- 1.250 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi Mülkiyeti Belediyemize Ait Tesisi Mülkiyeti Belediyemize Ait 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.Maddesi uyarınca Kamuya terk edilen X:498523.538 Y: 4443599.306 X:498574.013 Y: 4443599.306 X: 498523.159 Y:4443535.147 X: 498573.734 Y:4443535.742 koordinatları arasında kalan alana kurulacaktır.

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri (ihale dokümanı), Bilecik Belediye Başkanlığının Fen İşleri Müdürlüğü (İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi CAD. No: 7 11100 -Merkez / BİLECİK) adresindeki görevli Osman ERGEN’den 500,00TL (BeşyüzTL)’ye satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Bilecik Belediyesinin Istiklal Mahallesi Ertuğrulgazi CAD. No: 7 11100 -Merkez / BİLECİK  adresindeki Encümen Toplantı Salonunda 14/11/2017 tarih ve Saat: 14.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

Madde 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

İşin geçici teminatı, bu iş için belirlenen yatırım maliyetinin  (9.649.834,55-TL KDV hariç) % 3’ü olan 289.495,04-TL (İkiyüzseksendokuzbindörtyüzdoksanbeşTLdörtkuruş). dır.

Madde 5- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamenin 3.8. maddesinde belirlenen geçici teminat miktarına uygun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya nakit teminatların Bilecik Belediye Başkanlığının Vakıflar Bankası Bilecik Şubesi TR 28 0001 5001 5800 7293 6061 72  no’lu hesabına yatırıldığını gösteren makbuz,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) SGK’na  ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale tarihinden en az 15 gün önce temin edecekleri belge. İş ortaklığında her iki ortağında bu belgeleri alma zorunluluğu vardır.

g) İhale dokümanının alındığına dair makbuz,

h- Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş 2016 yılına ait cirosunun en az 3.500.000.-TL (Üçmilyonbeşyüzbintürklirası) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu,

İlgili ciro şartını sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu şartı sağlaması gerekir.

ı- İstekliler en az 200.000.-TL (İkiyüzbinTürkLirası) ödenmiş sermayeye sahip olmalıdır. İsteklinin ortak girişimlerde ortakların ayrı ayrı veya sadece biri tarafından bu şartın sağlanması yeterli sayılacaktır.

i- İstekliler en az İş bu Şartnamenin 3.7. maddesinde yazılı olan yatırım maliyetinin en % 50 (Elli) ’si kadar bankalardan alınmış, İdaremiz adına düzenlenmiş “banka referans mektubu” nu sunacaklardır.

j- İstekliler  ihale konusu iş veya benzer işe uygun tek sözleşmeye dayalı, iş bu Şartnamenin 3.7. maddesinde yazılı olan yatırım maliyetinin % 50 (Elli)’si oranında iş bitirme belgesi ibraz edeceklerdir.  İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislikler Çevre veya İnşaat Mühendisliği’dir.

Ortak girişimlerde ortakların ayrı ayrı veya sadece biri tarafından bu şartın sağlanması yeterli sayılacaktır.

Madde 6- Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, 14/11/2017 tarihi saat 10:00’a kadar  İstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi CAD. No: 7 11100 -Merkez / BİLECİK adresindeki Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğü biriminde görevli Osman ERGEN’e verilecektir.

İlan olunur.

 

Oluşturulma Tarihi : 02.11.2017