a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
phoneTelefon:
phoneFaks:
phoneE-Posta:
Müdürlük Hakkında
Müdürlüğün görevleri

Emlak ve İstimlak Müdürünün görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

-Müdürlüğü; Başkanlık makamına karşı temsil eder.

-Müdürlük Tahakkuk Amiri, personelin sicil ve birinci Tezkereye Amiridir.

-Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup; personele gerekli belgelerin dağıtımını ve duyurusunu gerçekleştirir, çalışmalarını düzenler.

-Müdürlüğün görevleri ile ilgili olarak diğer kurumlarla ve ya kurum içi müdürlüklerle koordinasyonu sağlar, yasalarla verilen her türlü görevi yerine getirir.

      Emlak İstimlak Şefinin görev ve sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir.

     Müdüre bağlı çalışır.

-Müdürlükte çalışan memurların işlerine yardımcı olur ve yapılan işleri kontrol eder.

 

-Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapar.

-Kent Bilgi Sistemine altlık teşkil edecek tüm kamu ve özel kuruluşlara ilişkin bilgileri temin etmek üzere protokoller düzenler ve gereğini yerine getirir.

-Kent Bilgi Sistemi oluşumundaki standartları belirler.

-Belediyenin diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak, ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak yazılım ve donanımı belirler, eğitimini gerçekleştirir, yazılımların geliştirilmesi ve problemlerin çözümünü yapar.

-Etkin alanı içerisindeki sayısal hâlihazır haritaların, sayısallaştırılan plan paftalarının, sayısal kadastral pafta bilgilerinin ve tapu kayıtlarının GIS ortamına aktarılmasını sağlar, sorgulama programlarını ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirir.

 

-Yörenin tanıtımına ilişkin rehber ve tematik haritaları yapar ve / veya yaptırır.

 -Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapar.

       Memurların görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

-Teknik elemanlar, Müdürlüğün Mühendislik hizmetlerini yapmak ve sonuçlandırmakla görevlidirler. İhalelerde kontrol mühendisliği, Emlak İstimlak ve Harita Şefliği işlemlerinde raportörlük yaparlar, Müdürlüğün diğer teknik çalışmalarını yerine getirirler.

-Kalem, daktilo ve arşiv memurları, müdürlüğe gelen Ve müdürlükten giden yazıların, belgelerin, dosyaların; kayıt, havale ve dosyalama işlerini yürütürler. Personelin özlük işlerini düzenlerler, Müdürlüğün tüm büro hizmetlerini yerine getirirler.