a
444 88 58
Çağrı Merkezi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
phoneTelefon:
phoneFaks:
phoneE-Posta:
Müdürlük Hakkında
Müdürlüğün görevleri

 -Belediye’nin çevre programının oluşturulması ve temel ilkelerinin belirlenmesini sağlamak.

  -Çevre eğitimi konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak; eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.

   - Çevre sorunları ile ilgili sosyal etkinlikler, yarışma, kampanyalar düzenlemek, diğer kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılmak.

  - Müdürlük çalışma konularıyla ilgili olarak, kişi, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum oluşumlarıyla ortak çalışmalar yürütmek için koordinasyon sağlanması, protokollerin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi.

   - Müdürlük çalışmalarında mevzuatlar kapsamında lisanslı firmalar ve yetkilendirilmiş kuruluşlar ile ortak çalışmalar için protokol oluşturulması, onaylanması ve yürütülmesi.

 - 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatın çevre hususunda Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek; İl ve İlçe Çevre Kurulu Kararları ile Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını uygulamak.

-   Enerji verimliliği konularında halkı teşvik edici çalışmalar yapmak.

- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik mevzuatı yakından takip ederek, gerektiğinde Müdürlük içerisinde birim oluşturmak ve konuya ilişkin çalışmaları yürütmek.

- Görüntü kirliliğini önleyici çalışmalar yürütmek.

-Halk sağlığı ve çevre kalitesinin korunmasının yanı sıra hijyenik koşullarda yaşam alanları oluşturmak.

-  Bilecik-Merkez’de bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesini, gerekli tüm bakım, onarım ve kontrollerinin yapılmasını ve ilgili tesislerin sürekli olarak verimli bir şekilde çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak,

-  Bilecik-Merkezde bulunan Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi, analizlerinin yapılması ve kontrollerinin sağlanması işlerini yürütür. Atıksu Arıtma Tesislerine bağlı olan evsel ve ticari işletmelerin denetimini, ruhsatlandırma işlemlerinin de 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygunluğunu kontrol eder.

-Evsel, endüstriyel ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık suları gerekli önlemleri almadan alıcı ortama – kanalizasyon şebekesine verenleri denetlemek ve yasal gereğinin yapılması için raporlandırarak ilgili makamlara bildirmek.

- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği‘nde belirtilen esaslara uygun olarak ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanımı ile ilgili çalışmaları ve kontrolleri yapmak

-   Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği‘nde belirtilen esaslara uygun olarak, atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını, geri kazanılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları ve kontrolleri yapmak.

-Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği‘nde belirtilen esaslara uygun olarak, bitkisel atık yağların toplanması ve geri kazanılmasına yönelik, çalışmaları ve kontrolleri yapmak.

-Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olarak atık yağların toplanması ve geri kazanılmasına yönelik çalışmaları ve kontrolleri yaparak ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği‘nde belirtilen esaslara uygun olarak, atık lastiklerin geri kazanımı ve bertarafına ilişkin kontrollerini yaparak ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.

- Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında belirtilen esaslara uygun olarak tıbbi atıkların sterilizasyonunun sağlanması amacıyla EKAY Tesisi’ne gönderimini sağlamak.

- Atık Yönetimi Yönetmeliği‘nde belirtilen esaslara uygun olarak, Başkanlık ve Başkanlık  hizmet binalarımızdan çıkan tehlikeli atıkları toplamak, nihai bertarafa gönderimini sağlamak.

-Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği‘nde belirtilen esaslara uygun olarak, hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, kirlenmeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırmak ve kirletenler hakkında yasal işlem yapmak.

- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği‘nde belirtilen esaslara uygun olarak, gürültü kirliliğine neden olan işletme, tesis, işyerleri, şantiye alanları ve eğlence yerleri vb. noktaları denetlemek ve idari yaptırım uygulamak.

-CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)’den gelen şikayetlere süresi içerisinde cevap vermek.

-   Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve çalışma konularına ilişkin her türlü denetimi gerçekleştirmek, şikayetleri değerlendirmek, kirliliğe sebep olan kişi, kurum veya kuruluşları tespit edip, görevli zabıta personeli ile birlikte konuya ilişkin tutanak tutarak yetki dahilinde gerekli işlemleri yapmak.

- Kullanılmış kitap, oyuncak, giysi, tekstil vb. ürünlerin yetki sınırlarımız dahilinde sokaklara yerleştirilen toplama kumbaraları ile toplanılması ve geri dönüşüme kazandırılması.

-5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak,

-Yasalar çerçevesinde ruhsatlandırma aşamasında ve sonraki denetim faaliyetlerinde; “çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kuruluşlar’’ olarak tanımlanan Gayri Sıhhi Müesseselerin, çevresel mevzuatlar çerçevesinde (GSM) 2. ve 3. Sınıflarının ruhsatlandırma aşamasında ve sonrasındaki denetim faaliyetlerinde, yerinde incelemeleri sağlamak.

-Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisini belirlemek; Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

-Faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak.

-Stratejik plana uygun bütçe hazırlatmak ve bütçenin optimum şekilde kullanılmasını sağlamak.

-Çevrenin ve çevre bilincinin iyileştirilmesine yönelik çeşitli araştırma ve çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak ve yönetmek.

- Çevre kirliliği oluşturan atıkların oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesine ilişkin Sıfır Atık odaklı çalışmaları yapmak ve desteklemek.

- Geri dönüşümü sağlanabilecek malzemeler hakkında araştırma yapmak, uygulamaya geçirmek için ilgili birimlerle koordineli çalışmak.

- Yetki sınırlarımız içerisinde oluşan evsel nitelikli organik atıkların ve ambalaj atıklarının yönetmelikler çerçevesinde EKAY Tesisi’ne kabulüne ilişkin takibini yapmak.

- il Müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluğuna giren Mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirmek,

-Şehir şebekesine verilen suların sağlık şartlarına uygunluğunu kontrol etmek, suyun düzenli olarak dezenfeksiyon işlerinin yapılmasını sağlamak veya sağlatmak