Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  BELEDİYE BAŞKANI SEMİH ŞAHİN: PELİTÖZÜ GÖLPARKI VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HAZIRLIYORUZ

BELEDİYE BAŞKANI SEMİH ŞAHİN:

‘’PELİTÖZÜ GÖLPARK’I VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HAZIRLIYORUZ’’

 

Belediye Başkan? Semih Şahin, salgın dolay?s?yla iki ay? a?k?n süredir kapal? olan Pelitözü Gölpark’?n, gerçekle?tirilen haz?rl?k çal??malar? ile hareketlenece?ini kaydetti.

Bilecik Belediyesi’nin Pelitözü Gölpark’ta birçok ba?l?kta çal??ma gerçekle?tirdi?ini hat?rlatan Ba?kan ?ahin, ?unlar? söyledi:

‘’ K?s?tlanan halka aç?k alan olan park ve bahçeler, rekreasyon ve piknik alanlar?, mesire ve ören yerleri, mangal yapmak hariç olmak üzere belirlenen kurallar ve mesafe ?artlar?na uyularak vatanda?lar?n hizmetine aç?lacak. Uzun bir süredir peyzaj ve yeni düzenleme çal??malar? devam eden Gölpark’ta birçok alanda çal??malar?m?z? tamamlad?k.  Giri? ve ç?k??lar için gerekli düzenleme ve çal??malar?n da yap?ld??? Pelitözü Gölpark’ta vatanda?lar?m?z sosyal mesafe ve di?er kurallara uyarak, vakit geçirebilecek. Normalle?me sürecinin ba?lad??? bu süre zarf?nda ekiplerimiz Pelitözü Gölpark’ta kontrollü sosyal hayat dönem kurallar?na uygun olarak piknik masalar?n? yeniden yerle?tiriyor. Vatanda?lar?m?zdan belirtilen kurallara uyarak, bu süreci de en iyi ?ekilde tamamlamay? arzu ediyoruz.’’ ?fadelerini kulland?.

 

2500 F?DAN VE B?NLERCE SÜS B?TK?S? TOPRAKLA BULU?TU

Çal??malar kapsam?nda ayr?ca Park ve Bahçeler Müdürlü?ü taraf?ndan ba?ta Gölpark olmak üzere ?ehrin birçok noktas?na 2 bin 500 adet fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla bulu?turuldu.

Bilecik Belediyesi Sera alan?nda üretilen süs bitkileri, Gölpark yan? s?ra orta refüjler ve di?er park ve bahçelerde toprakla bulu?turularak, vatanda?lar?m?z?n güzel ve ye?il bir yaz mevsimi geçirmeleri sa?land?.

02 Haziran 2020