Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak.
  TEMEL DEĞERLERİMİZ
BİLECİK BELEDİYESİ TEMEL DEĞERLERİMİZ (2020-2024)

• 1-ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK
Toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, anlaşılır ve açık bir örgüt yapısına sahip bir kurum olmayı hedefler. Belediyemiz bu hedefler doğrultusunda çalışır

• 2-KATILIMCILIK
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 13. maddesine göre “…hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma hakları vardır.” yasal hükmü, belediyemizin bu ilkesine açıkça işaret etmektedir. Belde sakinlerinin yetişkinlerin ve çocukların, bireysel olarak ya da Kent Konseyi, STK’lar ve meslek odaları gibi kurumlar eliyle belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilemeyi planlar. Ayrıca çalışanlarının bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılımını sağlar.

• 3-ERİŞİLEBİLİRLİK
Teknik olarak binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade eder. Bilecik Belediyesi olarak erişilebilirlik kavramını teknik olarak engelliler, yaşlılar ve çocuklar (çocuğun yüksek yararı) için özel bir ulaşım hizmeti olarak kabul etmekle birlikte, kentte yaşayan tüm insanlar için belediyecilik hizmetlerinin kolay ulaşılabilir ve erişilebilir olmasını ifade etmesini ve hizmetlerinin bu formatta planlanmasını kapsar.

• 4- ADALET VE TOPLUMSAL EŞİTLİK: EŞİT ADALET
Bilecik Belediyesi hizmetlerinde eşit şartlarda hizmet ederken aynı zamanda adaletli hizmet etmeyi önemser. Eşit Adalet değeriyle hizmet eder. Toplumun tüm kesimlerinin talepleri eşit derecede önemlidir. Ve sunduğu tüm hizmetleri en adaletli bir şekilde topluma yansıtır. Bilecik Belediyesi Toplumsal Eşitlik değerini, hassasiyetle, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramı üzerinden kadın ve erkek eşitliği üzerine kurgular.

• 5-PERFORMANS VE KALİTE ODAKLI KAYNAK YÖNETİMİNDE ETKİNLİK/ VERİMLİLİK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Mükemmel Kalite yolculuğunda sürekli iyileştirme esastır. Kurum ya da kuruluş ne kadar gelişirse gelişsin daima iç ve dış denetim mekanizmalarını kullanarak kendini performans takibi ile kontrol etmeli ve eksiklerini iyileştirmelidir. Kaynaklar ne kadar güçlü ve yeterli görünürse görünsün, genel manada kamu hizmeti, özel manada ise insana hizmet olarak kullanılmaktadır. İnsan talep ve ihtiyaçlarının sınırsızlığı karşısında kaynakların kıt kaldığı bir gerçektir. Bu itibarla kaynakların verimli kullanılması Bilecik Belediyesi açısından büyük önem arz etmektedir

• 6-İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİNE AÇIK LİDERLİK
Bir kurumun üst yöneticisi, çalışanlarına ve dış paydaşlarına belirlediği hedef ve stratejileri doğrultusunda liderlik etmelidir. Lider gerekli kaynakları sağlamanın yanında hedeflere giden zorlu yolda iç ve dış paydaşlarının sürece gönülden bağlılık gösterilmesini sağlamalıdır. Paydaşlarla işbirliği için liderin en yakın paydaşları, kurum çalışanlarıdır. Belediyemizde, çalışanların iç paydaş olarak sürece etkin katılımı vazgeçilmez bir ögedir. Çalışanlar hedeflenen noktaya ulaşmada özendirilir ve motive edilir. Çalışanların katılımı Lider tarafından teşvik edilir. Çalışanlarımızda oluşturulan kalite bilinci sürekli olarak geliştirilmektedir. Bu sayede kalite bir zorunluk değil bir tutkuya dönüşerek belediyecilik hizmetleri içinde yer alır. lider tarafından dış paydaşlarla karşılıklı faydaya ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım mekanizması oluşturulmalı ve uygulamaya alınmalıdır. Bu süreçte Belediye Başkanımız lider olarak kurumunu geliştirirken paydaşlarını da geliştirir ve onları da iş süreçlerine dahil eder. Bunun için denetim mekanizmaları, iyileştirme mekanizmaları kurulmuştur ve etkin şekilde uygulanmaktadır.

•7-DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU
Bilecik Belediyesi hukukun üstünlüğünü esas alan bir kurum olarak, tüm çalışanlarının ve paydaşlarının ve hizmet ettiği tüm vatandaşların haklarının korunmasına yönelik çaba gösterir, bu çabayı gösterirken demokrasiyi ve insan haklarını esas alır. İnsan hakları savunuculuğu kapsamında özellikle çocuk hakları (çocuğun yüksek yararı), kadın hakları, yaşlı hakları ve dezavantajlı grupların ulusal ve uluslararası sözleşmelerle bağlı haklarını savunur ve yetki alanları kapsamında gerekli çalışmaları yapar.

• 8-ETİK DEĞERLERE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK
Herhangi bir iş, etik değerlere bağlılıkla ve dürüstlükle yapıldığında en anlamlı şekilde yapılmış olur. Bilecik Belediyesi kurumsal etik kurallarını temel değerleri ile birleştirerek toplumun etik kurallarının yer aldığı hizmet sahasına sunar.

• 9-YÖNETİMDE SİSTEMATİK VE ANALİTİK-YENİLİKÇİ YAKLAŞIM
Analitik ve yenilikçi düşünme biçimlerini sentezleyerek kurum kültürüne kazandırmak bilgi toplumunda yönetim için gerekli en temel iki özelliktir. Lider ve diğer yöneticiler tüm süreçlerin birbiri ile ilişkisini ve etkileşimini net şekilde belirlemeli ve sistematik bir biçimde yönetmelidir. Belediyemiz üst yönetimi tüm süreçleri ve elde edeceği sonuçları sürekli olarak sağlıklı ve radikal bir şekilde yenilemeyi ve bu yolla ilerlemeyi hedefler.

• 10-HİZMET SAHASINDA HALK MEMNUNİYETİ ODAKLI SÜREÇ YAKLAŞIMI
Kurumların ve kuruluşların varlığı hizmet ettikleri müşterilerine bağlıdır. Kurum, hizmet kalitesini müşterilerinin beklentilerine cevap verecek şekilde iyileştirmeli ve geliştirmelidir. Böylece müşteri tatmini ve memnuniyeti artacak ve kuruluş bu yolla gelişip büyüyecektir. Bilecik Belediyesi'nde , hedefe ulaşmak için tüm faaliyetler ve kaynaklar süreç yaklaşımı ile yönetilmektedir. Belediyemiz tüm faaliyetlerini adımlar halinde belirler ve bu yolla süreçlerini oluşturur. Süreçlerine ilişkin girdi ve çıktıları, performans kriterlerini, ölçüm yöntemlerini ve sıklıklarını tanımlar ve bunları kontrol altında tutarak hizmet sahasında bulunan vatandaş memnuniyetini sağlamak üzere halka sunar.

• 11-VERİ ANALİZİ KAYNAKLI KARAR ALMA
Kamu Kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için, alınacak kararlar gerçek verilere dayandırılmalıdır. Bu sebeple veriler tarafsız biçimde toplanmalı ve analiz edilmelidir. Bilecik Belediyesi hizmet sahalarının tamamı için veri analizi kaynaklı, istatistik bilgi kaynağına dayanan ölçülebilir veriler ile karar almayı planlamıştır.

• 12- VATANDAŞIN HAK VE HUKUKUNUN KORUNMASI
Vatandaşlık anayasalarda bir hak ve ödev olarak yer almakta ve bir kişiyi devlete bağlayan hukuki, siyasi bağ olarak tanımlanmaktadır. Anayasamızda, seçme ve seçilme hakkı, kanunlara uymak, vergi vermek, askerlik yapmak, vatandaşların yerine getirmesi gereken hak ve görevler olarak dörde ayrılmıştır. Bireyin doğuştan sahip olduğu, dokunulmaz ve vazgeçilmez hakları sıralanmaktadır. Bu haklar, bireyi topluma ve devlete karşı koruyan haklardır. Bunlardan farklı olarak bireyin toplumdan ve devletten bazı şeyler ve belli tutumlar istemesini mümkün kılan haklar vardır. Bu yüzden bunlara “isteme hakları” denir. İşte bu haklar anayasamızda “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” adı altında düzenlenmiştir. Bide bireyin siyasal yaşama katılımını sağlamaya yönelik haklar vardır. Bunlara “siyasal haklar” denir. Anayasamızda “Siyasal Haklar ve Ödevler” bölümünde, bu haklardan söz edilmektedir. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşın hak ve hukukunun korunmasında bu temel hak ve ödevlere uygun olarak hizmet verilmektedir.